Педагогічні задачі і види портфоліо - Документація - Атестація - Каталог статей - Портфоліо Ірини Вовчук
Категорії розділу
Увага!
Реклама
Опитування
Ви зайшли на сайт, як
Всього відповідей: 1340
Міні-чат
200

Каталог статей

Головна » Статті » Атестація » Документація

Педагогічні задачі і види портфоліо

Однак сучасна педагогічна дійсність характеризується високим темпом змін, збагаченням напрямів і змісту діяльності вчителя, посиленням вимог до його особистісних і професійних якостей, результатів праці. Отже, сьогодні він повинен бути готовий гнучко реагувати на зміни освітньої ситуації, швидко адаптуватися до нових умов, враховувати специфіку існуючих педагогічних систем, прагнути повною мірою реалізувати свій особистісно-професійний потенціал.

Процес модернізації загальної середньої освіти в Республіці Білорусь ставить перед педагогічною громадськістю ряд нових завдань, успішне вирішення яких сприятиме забезпеченню якості "кінцевого продукту»:

побудова педагогом сучасних професійних орієнтирів;
формування (вдосконалення) особистісних уподобань, побудову власної шкали цінностей;
виховання та розвиток особистісно-професійного креативного мислення;
вміння працювати в смислових полях, конструювати, створювати смислові реальності;
вміння працювати з ситуацією, моделювати освітні ситуації і знаходити ефективні шляхи їх вирішення;
розвиток комунікативності, емпатії, сприйнятливості;
виховання толерантності, інтересу до іншої культури, здатності вести діалог на різних рівнях.
У вирішенні цих та інших завдань, пов'язаних з підвищенням якості підготовки вчителя школи ХХI століття, вдосконаленням його професійно-педагогічної культури, розвитком професійної компетентності, велику роль відіграє система методичної роботи загальноосвітнього закладу.

Методична робота сучасної школи - це система науково-практичних заходів, що базується на досягненнях педагогіки та суміжних наук (психології, методології, методики, соціології та ін), ідеях передового педагогічного досвіду і забезпечує професійну адаптацію, становлення, розвиток і саморозвиток особистості педагога для якісного рішення завдань навчання, виховання та розвитку учнів. Одним з найважливіших напрямків загальношкільної методичної роботи є самоосвіта, яке визначається як спеціально організована, самостійна, систематична пізнавальна діяльність, спрямована на досягнення прогнозованих особистісно-професійних цілей.

Природно, що важливим також є розвиток механізмів самовизначення і самореалізації педагога, включення його в продуктивну що перетворює діяльність на всіх етапах здійснення освітнього процесу.

Як один із способів і засобів вирішення таких завдань, і, отже, професійного розвитку педагога, виступає індивідуальне портфоліо. У даній ситуації воно буде представлено як систематизація досвіду і знань, що накопичуються педагогом шляхом збору професійно значущої інформації і матеріалів, що відображають результати його діяльності. Це дасть можливість адміністрації установи освіти чіткіше визначити напрямки розвитку фахівця, шляхи надання йому методичної підтримки і допомоги, дати об'єктивну оцінку його професійного рівня.

Професійне портфоліо також являє собою:

збори матеріалів державних нормативно-правових документів, що регламентують діяльність системи загальної середньої освіти, локальних документів, що супроводжують роботу методичної служби і педагога установи освіти;
форму цілеспрямованої систематичної і безперервного самооцінки і корекції результатів і досягнень;
технологію саморозвитку та самовдосконалення;
засіб самопрезентації та кар'єрного росту;
засіб мотивації та стимулювання творчої активності та саморозвитку;
спосіб ілюстрації зусиль, досягнень у різних галузях професійної діяльності (навчально-виховної методичної організаційно-управлінської та ін);
засіб аналізу і оцінки індивідуального прогресу.
У зв'язку з цим професійне портфоліо підрозділяються на кілька видів.

Портфоліо документів - необхідні для роботи педагога державні і локальні нормативно-правові документи, а також документи що відображають його особистісно-професійний ріст - свідоцтво про підвищення кваліфікації свідоцтво позаштатного експерта сертифікат про присвоєння кваліфікації «Експерт-аудитор» і ін

Портфоліо відгуків - рецензії на авторські навчальні матеріали; експертна оцінка освітнього процесу або результатів педагогічної праці, інші матеріали, що характеризують автора портфоліо і рівень його професіоналізму.

Портфоліо процесу - матеріали, що характеризують освітній процес: авторські матеріали - методична та / або дидактична системи; освітні технології; навчальні програми та плани курсів за вибором, спецкурсів, факультативів, освітні проекти, методичні рекомендації; що застосовуються в навчально-виховному процесі технології, у тому числі комп'ютерно-інформаційні, методики, методи, засоби; диференціація та індивідуалізація освітнього процесу; робота з обдарованими дітьми та ін

Портфоліо результатів - якісні і кількісні безпосередні та опосередковані показники результатів роботи педагога: рівень професійно-педагогічної підготовки, рівень професійно-педагогічної діяльності, рівень професійно-педагогічних результатів - особистісне зростання педагога, рівень розвитку його учнів; об'єктивність оцінки результатів діяльності.

По складу портфоліо бувають прості і комплексні. Прості - це тематичні портфоліо: документальні, процесуальні. Комплексні портфоліо відображають кілька позицій: коментарі та результати; процеси і результати. Практика роботи закладів освіти свідчить про те, що педагоги найчастіше використовують комплексні портфоліо, що дозволяють їм забезпечувати системність того чи іншого що реалізується виду діяльності. Склад портфоліо визначається конкретними завданнями, які ставить перед собою або сам педагог, або керівник методичного формування.

Структура портфоліо

Портфоліо може мати наступну структуру:

Титульний аркуш (назва установи освіти, в якому працює педагог; адреса робочий телефон; прізвище, ім'я, по батькові педагога; спеціальність і спеціалізація - викладається предмет).
Творча візитка автора (освіта педагога, загальний трудовий і педагогічний стаж роботи, категорія, професійні інтереси, професійно-педагогічне кредо, цілі та завдання професійної діяльності, тема із самоосвіти та ін.)
Нормативно-правова і нормативно-регулююча база діяльності педагога (державні і локальні правові документи, що регламентують професійну діяльність педагога; інструктивно-методичні матеріали; вказівки, розпорядження регіональних управлінських структур; програма і план із самоосвіти критерії та показники оцінки рівня професійної діяльності за педагога та особистісного розвитку учнів та ін.)
Професійно-педагогічна діяльність (організація освітнього процесу, позакласна робота) і її результативність (матеріали даного розділу дають уявлення про динаміку результатів діяльності педагога за певний період):
авторські матеріали, результативність яких апробована на практиці (різнорівневі навчальні матеріали, наочно-ілюстративні матеріали, рекомендації для учнів з організації самостійної роботи, наявність авторської дидактичної системи тощо);
матеріали, що характеризують результати освоєння учнями освітніх програм і сформованість у них ключових компетенцій з даної навчальної дисципліни;
порівняльний аналіз діяльності педагога на підставі підсумків контрольних робіт, участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях;
результати проміжної та підсумкової атестації учнів;
дані про надходження учнів до вузів за предметної спрямованості;
позаурочна діяльність з предмета (ведення курсу за вибором, факультативу; підготовка учнів до конкурсів, олімпіад; профорієнтаційна робота та ін.)
Науково-методична діяльність (у цьому розділі містяться матеріали, які свідчать про рівень науково-методичної підготовки педагога, про результати його дослідно-експериментальної роботи, науково-дослідницької роботи учнів, інших видах діяльності):
використовувані освітні технології, методики (серед них авторські) з обгрунтуванням їх вибору;
використовувані засоби педагогічної діагностики для оцінки освітнього процесу та його результатів;
проведення дослідно-експериментальної роботи, керівництво дослідницькою роботою учнів;
участь у семінарах, професійних конкурсах, науково-практичних конференціях різного рівня;
участь у загальношкільних інноваційних проектах, реалізація авторського проекту;
реалізація теми з самоосвіти;
участь у роботі методичного формування (творчій групі, школі педагогічної майстерності, методоб'єднання, кафедрі тощо) і її результативність;
узагальнення або самообобщеніе досвіду роботи;
формування авторської методичної системи та ін
Оцінка професійної діяльності педагога (рефлексивні матеріали, матеріали, що характеризують рівень та результати діяльності педагога):
документальна оцінка (сертифікати, свідоцтва, грамоти, дипломи, листи подяки, відгуки, рецензії та ін);
матеріали внутрішніх (ВШК) і зовнішніх перевірок (довідки за підсумками перевірки, накази, розпорядження);
роботи педагога, що відображають його професійний рівень (проектні, дослідницькі, найбільш значущі методичні розробки, публікації з досвіду роботи, фото-і відеоматеріали тощо);
творчі роботи учнів, що відображають їх предметну підготовку і рівень розвитку (реферати, проекти, конкурсні роботи та ін);
відгуки членів адміністрації, колег, учнів та їх батьків про рівень професійної діяльності педагога, його авторитетність.
Роль технології портфоліо у вдосконаленні індивідуальної майстерності педагога і загальношкільної методичної роботи

Портфоліо включає все те, що може документально засвідчити рівень майстерності та творчості педагога, сприяти оцінці якості його роботи.

Портфоліо може бути представлено на паперових носіях та в електронній версії. У першому випадку - це файлова папка з вкладишами, в якій матеріали розміщуються відповідно до зазначеної вище структурою. Електронна версія портфоліо оформляється у вигляді електронних таблиць з додатками відсканованих документів, що підтверджують наявність напрацьованих матеріалів і досягнень педагога, а також електронних файлів з роботами педагога і учнів.

Процес розробки та ведення портфоліо (як способи і засоби професійного розвитку, які рано чи пізно підлягають оцінювання) не передбачає принципу обов'язковості. Це нововведення, швидше, слід розглядати як рекомендацію педагогу з боку адміністрації, керівника методичного формування, методиста з метою оптимізації його особистісно-професійного зростання. У разі масового застосування даної технології в освітньому закладі виникає необхідність розробки критеріїв оцінки портфоліо. До таких критеріїв слід віднести:

творчий підхід до створення портфоліо;
ступінь обгрунтованості містяться в нім,;
глибину і практичну значимість даних матеріалів;
наявність вираженої авторської позиції при розробці матеріалів;
спосіб подачі матеріалів;
оформлення портфоліо та ін
Дані критерії будуть затребувані не тільки при оцінці авторських матеріалів педагогів керівництвом установи освіти, але і при організації публічної презентації портфоліо кращими фахівцями перед колегами. Це, у свою чергу, забезпечить гласність підсумків професійної діяльності і буде служити зразком творчого зростання для початківців педагогів.

Професійне портфоліо - це авторські матеріали, тому зберігаються вони у педагога і використовуються ним у роботі на свій розсуд. При зміні місця роботи авторське портфоліо може виконувати функції рекомендацій.

Для того щоб робота з портфоліо придбала певну систему, доцільно в функціональні обов'язки заступника директора з навчально-виховної (навчально-методичної) роботи передбачити:

навчання педагогів роботі з технологією портфоліо (значимість його для творчого зростання, структура, підбір матеріалів, їх оформлення);
надання допомоги педагогам у підготовці до публічної презентації авторського портфоліо;
інформування педагогічного колективу про змістовної складової авторського портфоліо успішного вчителя, професійна діяльність якого представляє значимість для колег;
облік оцінки портфоліо при підведенні підсумків роботи педагогів.
За таким же зразком може бути створено портфоліо керівника загальношкільної методичної служби (заступника директора, завідувача методичним кабінетом, методиста, керівника методичного формування). Структура даного портфоліо буде залежати від пріоритетних напрямків методичної роботи, загальношкільної методичної теми, професійного рівня педагогічного колективу, змісту роботи з кадрами на відповідному рівні.

Таке портфоліо включає:

Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність методичної служби (як державні, так і локальні).
Структурно-функціональну модель методичної служби.
Схему взаємодії з регіональними (міськими, районними) методичними структурами.
План методичної роботи на певний період.
Карти професійного зростання педагогів.
Модель інноваційного поля установи освіти.
Матеріали, які супроводжують інноваційну, дослідно-експериментальну роботу педагогів (програми, плани, проекти, алгоритми, рекомендації, критерії оцінки идр.).
Матеріали по ППО (схеми, зразки, адреси ППО, список літератури з даної проблеми).
Матеріали, що стосуються атестації педагогічних кадрів.
План-графік ВШК.
Матеріали з досвіду роботи педагогів школи.
Моніторингові матеріали (пам'ятки, зразки, схеми, алгоритми, анкети, перелік критеріїв та показників оцінки професійної діяльності педагога, аналітично матеріали та ін.)
Категорія: Документація | Додав: ІринаВовчук (19.02.2010)

Переглядів: 342
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Реклама
Свято на порозі
Осталось...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Я тільки ЗА!
Хмара тегів
Кнопочка сайту
Код: