« Організація і методики проведення позакласної роботи з математики з молодшими учнями» - Матеріали з самоосвіти - Атестація - Каталог статей - Портфоліо Ірини Вовчук
Категорії розділу
Увага!
Реклама
Опитування
Ви зайшли на сайт, як
Всього відповідей: 1340
Міні-чат
200

Каталог статей

Головна » Статті » Атестація » Матеріали з самоосвіти

« Організація і методики проведення позакласної роботи з математики з молодшими учнями»

Базова модель досвіду

Актуальність досвіду.

    Найважливіше завдання школи - давати підростаючому поколінню глибокі і міцні знання основ наук, виробляти навички, вміння, застосовувати їх на практиці. У зв'язку з цим потрібна така організація навчання, при якій би діти включалися в роботу. Багато що залежить від учителя: як він організовує роботу, в тому числі і з урахуванням рівня підготовленості класу, їх інтересів, індивідуальних і вікових особливостей кожного учня, виділяючи доцільність тієї чи іншої форми позакласної роботи. Якщо враховувати всі ці моменти, то можна так поставити позакласну роботу, при якій легко домогтися високих результатів.
   Реформа школи вимагає посилення зв'язку між навчанням, вихованням та розвитком дітей. Великими резервами у вирішенні поставленого завдання має взаємозалежна урочна і позаурочна робота учнів з різних предметів, зокрема, з математики.
   Позакласна робота визначається як складова частина навчально-виховної роботи школи, як одна з форм організації дозвілля учнів. Вона буває різноманітною за змістом і формами.
Освітньою за змістом є позакласна робота з математики.
   Позакласні заняття з математики в початкових класах можуть бути різних видів. Наприклад, це «тихі години цікавої математики» з усім класом.
  Перебудова початкового математичної освіти і реформа школи пов'язані з новими цілями навчання, де основна школа стає головною ланкою в освіті. Нові цілі навчання викликають зміну змісту, методів і форм навчання. Але процес перебудови методів, форм і засобів навчання йде складніше і повільніше, ніж перебудова змісту навчання. Особливо повільно, на мою думку, перебудовується позакласна робота з математики у початкових класах - одна з форм організації навчання молодших школярів.   

  У молодшому шкільному віці відбувається бурхливий розвиток інтелекту. Можливість розвитку здібностей дуже висока. Розвиток математичних здібностей молодших школярів на сьогоднішній день залишається найменш розробленої методичної проблемою. Багато педагогів і психологи висловлюють думку про те, що початкова школа є «зоною підвищеного ризику», тому що саме на етапі початкового навчання в силу переважної орієнтації вчителів на засвоєння знань, умінь і навичок відбувається блокування розвитку здібностей у багатьох дітей. Важливо не упустити цей момент і знайти ефективні шляхи розвитку здібностей дітей. Незважаючи на постійне вдосконалення форм і методів роботи, у розвитку математичних здібностей у процесі розв'язання задач є істотні прогалини. Це можна пояснити наступними причинами:
- Зайва стандартизація та алгоритмізація методів вирішення завдань;
- Недостатнє включення учнів у творчий процес рішення задачі;
- Недосконалість роботи вчителя з формування вміння учнів проводити змістовний аналіз задачі, висувати гіпотези з планування рішення, раціонально визначаючи кроки.
           Актуальність дослідження проблеми розвитку математичних здібностей молодших школярів пояснюється:
- Потребою суспільства в творчо мислячих людей;
- Недостатнім ступенем розробленості в практичному методичному плані;
- Необхідністю узагальнення та систематизації досвіду минулого і сьогодення з розвитку математичних здібностей в єдиному напрямі.
            У результаті цілеспрямованої роботи з розвитку математичних здібностей у учнів підвищується рівень успішності та якості знань, розвивається інтерес до предмету.

   До теперішнього часу позакласна робота з математики найчастіше будувалася на принципах цікавості, розважальності, в неї втягувалася частина школярів з числа кращих учнів. Вивчення стану постановки різних форм позакласної роботи з математики. Окремі вчителі навіть відкидають необхідність ведення позакласної роботи в початкових класах.
 Вивчення стану шкільної практики переконує в тому, що позакласна робота з молодшими школярами ведеться, головним чином, не систематично, стихійно, можна сказати - «по червоних дат календаря».
Вчителі не орієнтуються на організацію позакласної  роботи з математики, яка може зацікавити «слабо» встигаючих і | і «середніх» учнів. Методика проведення позакласних занять не достатньо розроблена, тому ефективність позакласної роботи  дуже низька.

   Необхідність масової позакласної роботи з математики з учнями початкових класів викликано тим, що наше суспільство чекає від школи всебічної підготовки підростаючого покоління в житті. Без формування інтересу до математики, без освіти і виховання учнів засобами математики, починаючи з молодшого шкільного віку, без взаємозв'язку класної та позакласної роботи школа не зможе з належною повнотою виконати це замовлення суспільства. Позакласну роботу з математики потрібно розглядати як один з важливих засобів вдосконалення математичних знань у початкових класах загальноосвітньої школи.
  Якості знань виконують роль критеріїв оцінки результатів засвоєння навчального матеріалу при зіставленні встановлених програмою вимог до знань і умінь учнів з досягнутими результатами навчання. В основному необхідний набір якостей знань, відображений у навчальних програмах, формується в ході навчання математики на уроках. Позакласна робота може впливати на якість знань безпосередньо через зміст завдань, зокрема, в результаті підтримки інтересу до предмета.

Позакласна робота з математики створює додаткові можливості вчителям початкових класів щодо здійснення  диференційованого підходу до «середнім» і «слабким» учням для досягнення планованих результатів навчання. У цьому випадку вона може сприяти вдосконаленню математичних знань і вмінь. Однак позакласна робота з математики в початкових класах як теоретично, так і практично не забезпечена. Методичних посібників з проведення позакласної роботи з математики в початкових класах катастрофічно мало, можна сказати з упевненістю, що їх немає.
У навчальному посібнику М.А. Байтовий, Г.В. Бельтюкова «Методика викладання математики в початкових класах» дається коротка характеристика позакласної роботи та її форм . В інших джерелах (статтях, тезах) містяться загальні вказівки до проведення позакласної роботи.    Майбутні вчителі початкових класів не отримують достатньої підготовки у вузах до проведення даної роботи. Виникло протиріччя між необхідністю проведення позакласної роботи з молодшими школярами і недостатнім рівнем розробленості методичних питань її організації та проведення. Цим пояснюється актуальність проблеми методики проведення позакласної роботи з математики в початкових класах загальноосвітньої школи. У зв'язку з цим для дослідження я  обрала тему «Організація і методики проведення позакласної роботи з математики з молодшими школярами».

Перспективність досвіду .

·        Просування у вивченні матеріалу швидкими темпами.

·        Провідна роль теоретичних знань.

·        Навчання на високому рівні труднощі.

·        Робота над розвитком усіх учнів.

·        Усвідомлення школярами процесу навчання.

·        Розвиток здатності і потреби самостійно знаходити рішення не зустрічалися раніше навчальних і пізнавальних завдань.

Теоретичну основу досвіду складають:

• теорії розвиваючого навчання (Л. В. Занков, Д. Б. Ельконін)
• психолого-педагогічні теорії Р. С. Нємова, Б. М. Теплова, Л. С. Виготського, А. А. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна, Б. Г. Ананьєва, М. С. Лейтеса, Ю. Д. Бабаево, В. С. Юркевич про розвиток математичних здібностей у процесі спеціальним чином організованої навчальної діяльності.
• Крутецкій В. А. Психологія математичних здібностей школярів.
М.: Вид. Інститут практичної психології; Вороніж: Вид. НВО МОДЕК, 1998. 416 с.
• Розвиток математичних здібностей учнів послідовно і цілеспрямовано.
    Всі дослідники, які займалися проблемою математичних здібностей (А. В. Брушський А. В. Белошістая, В. В. Давидов, І. В. Дубровіна, З. І Калмикова, Н. А. Менчинська, А. Н. Колмогоров, Ю. М. Колягін, В. А. Крутецкій, Д. Пойа, Б. М. Теплов, О. Я. Хінчін) при всій різновиди думок відзначають насамперед специфічні особливості психіки матемтично здатного дитини (а також професійного математика),
зокрема гнучкість, глибину, цілеспрямованість мислення. А. Н. Колмогоров, І. В. Дубровіна своїми дос-нями довели, що математичні здібності проявляються досить рано.

    В. А. Крутецкій в книзі «Психологія математичних здібностей школярів» розрізняє дев'ять компонентів математичних здібностей, формування і розвиток яких відбувається вже в початкових класах.

Теоретична значущість досвіду  визначається тим, що запропонована методика організації та проведення позакласної роботи, що охоплює всіх учнів початкових класів, розширює і поглиблює розуміння шляхів впливу навчання математики на загальний розвиток і розвиток індивідуальних здібностей молодших школярів.

Практична значущість визначається тим, що запропонована методика організації та проведення позакласних занять з усім класом і з окремими учнями, методичні рекомендації та розробки позакласних занять дають можливість вчителю, спираючись на них, правильно використовувати їх, забезпечивши тим самим, оптимальний розвиток учнів.

Умови виникнення і становлення досвіду:
- Ерудиція, високий інтелектуальний рівень вчителя;
- Творчий пошук методів, форм і прийомів, що забезпечують підвищення рівня математичних здібностей учнів;
- Уміння прогнозувати позитивне просування учнів у процесі використання комплексу вправ з розвитку математичних здібностей;
- Бажання учнів пізнати нове в математиці, брати участь в олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних іграх.

 Сутністю досвіду є діяльність вчителя зі створення умов для активної, свідомої, творчої діяльності учнів; вдосконалення взаємодії вчителя та учнів у процесі розв'язання текстових задач; розвитку математичних здібностей школярів і виховання у них працьовитості, працездатності, вимогливості до себе. Виявляючи причини успіхів і невдач учнів, вчитель може визначити, які здатність або нездатність впливають на діяльність учнів і залежно від цього цілеспрямовано планувати подальшу роботу.
 Для здійснення якісної роботи з розвитку математичних здібностей застосовуються наступні інноваційні педагогічні продукти педагогічної діяльності:
- Факультативний курс «Нестандартні і цікаві завдання»;
- Використання ІКТ технологій;
- Комплекс вправ для розвитку всіх компонентів математичних здібностей, які можна сформувати в початкових класах;
- Цикл занять з розвитку здатності міркувати.
 
Завдання, що сприяють досягненню даної мети:
- Постійне стимулювання та розвиток пізнавального інтересу учня до предмету;
- Активізація творчої діяльності дітей;
- Розвиток здатності і прагнення до самоосвіти;
- Співпраця вчителя і учня в процесі навчання.
Позаурочна робота створює додатковий стимул для творчості учнів, розвитку їх математичних здібностей.
Новизна досвіду полягає в тому, що:
• вивчені специфічні умови діяльності, що сприяють інтенсивному розвитку математичних здібностей учнів, знайдені резерви підвищення рівня математичних здібностей для кожного учня;
• враховуються індивідуальні здібності кожної дитини в процесі навчання;
• виявлені та описані в повному обсязі найбільш ефективні форми, методи і прийоми, спрямовані на розвиток математичних здібностей учнів у процесі розв'язання текстових задач;
• запропоновано комплекс вправ для розвитку компонентів математичних здібностей учнів початкових класів;
• розроблені вимоги до вправ, які своїм змістом і формою стимулювали б розвиток математичних здібностей.
          Це дає можливість зробити доступним для учнів засвоєння нових видів завдань при меншій витраті часу і більшою ефективністю. Частина завдань, вправ, деякі перевірочні роботи для визначення просування дітей у розвитку математичних здібностей розроблялися по ходу роботи з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Продуктивність.
     Розвиток математичних здібностей учнів досягається при послідовній і цілеспрямованій роботі шляхом розробки методів, форм і прийомів, спрямованих на вирішення текстових завдань. Такі форми роботи забезпечують підвищення рівня математичних здібностей більшості учнів, підвищують продуктивність і творчий напрямок діяльності. У більшості учнів підвищується рівень математичних здібностей, розвиваються всі компоненти математичних здібностей, які можна сформувати в початкових класах. Учні показують стійкий інтерес і позитивне ставлення до предмета, високий рівень знань з математики, успішно виконують завдання олімпіадного і творчого характеру.

Трудомісткість.
    Трудомісткість досвіду визначається його переосмислення з позиції творчої самореалізації особистості дитини в навчально-пізнавальної діяльності, відбором оптимальних методів і прийомів, форм, засобів організації навчального процесу з урахуванням індивідуально-творчих можливостей учнів.
Можливість впровадження.
Досвід вирішує як вузько-методичні, так і загальнопедагогічної завдання. Досвід цікавий вчителям початкових і старших класів, студентам ВНЗ, батькам і може використовуватися в будь-якій діяльності, де потрібно оригінальність, нешаблонного мислення.
Система роботи вчителя.
 Система роботи педагога складається з наступних компонентів:
1. Діагностика вихідного рівня розвитку математичних здібностей учнів.
2. Прогнозування позитивних результатів діяльності учнів.
3. Реалізація комплексу вправ з розвитку математичних здібностей у навчальному процесі.
4. Створення умов для включення в діяльність кожного учня.
5. Виконання та складання учнями та вчителем завдань олімпіадного і творчого характеру.
Система роботи, яка допомагає виявити дітей, які цікавляться математикою, навчити їх творчо мислити і поглиблювати отримані знання включає:
- Попередню діагностику з визначення рівня математичних здібностей учнів, складання довгострокових та короткострокових прогнозів на весь курс навчання;
- Систему уроків математики;
- Різноманітні форми позакласної роботи;
- Індивідуальну роботу зі здібними до математики школярами;
- Самостійну роботу самого школяра;
- Участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Результативність роботи.
   При 100% успішності стабільно високу якість знань з математики. Позитивна динаміка рівня математичних здібностей учнів. Висока навчальна мотивація і мотивація самореалізації при виконанні науково-дослідних робіт з математики. Збільшення числа учасників олімпіад і конкурсів різних рівнів. Більш глибоке усвідомлення і засвоєння програмного матеріалу на рівні застосування знань, умінь, навичок у нових умовах; підвищення інтересу до предмета. Підвищення пізнавальної активності школярів у урочної і позаурочної діяльності.
  
Ведуча педагогічна ідея досвіду полягає у вдосконаленні процесу навчання школярів у процесі урочної і позакласної роботи з математики для розвитку пізнавального інтересу, логічного мислення, формування творчої активності учнів.

Категорія: Матеріали з самоосвіти | Додав: ІринаВовчук (30.09.2010)
Переглядів: 205 | Теги: Опис педагогічної технології, математика початкови класи
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Реклама
Свято на порозі
Осталось...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Я тільки ЗА!
Хмара тегів
Кнопочка сайту
Код: